26.10.22
Fumiko Imano
Middle Plane x Yoshitomo Nara

The twins visit Yoshitomo Nara and friends in Toya, Hokkaido.