22.11.18
Nadav Kander
Yorgos Lanthimos - The New York Times